Just Dance 3

Zaposlouchejte se do rytmu a rozproudìte své tìlo na parketu u vás doma, fenomén jménem Just Dance se vrací ve 3. pokraèování.

Èeká na vás pøes 40 nových hitù ze samých vrcholù hudebních žebøíèkù a z nejrùznìjších žánrù. Navíc si užijte mnoha modù, vèetnì multiplayer modu Dance crew, který umožní vám a vaším pøátelùm ukázat zbytku svìta jak to skuteènì rozjet na taneèním parketu. Zcela nový leaderboard systém nabídne porovnávání výsledkù s vašimi pøáteli, máte na to stát se nejlepším taneèníkem? Neuniknete ani Just Sweat modu který vám pomùže ztratit nìkolik kil.

TRAILER KE SHLÉDNUTÍ ZDE