Zmluvné podmieky

 1. Súťaž je určená pre obyvateľov Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Veľkej Británie, Španielska, Portugalska, Talianska, Belgicka, Luxemburska, Holandska, Ruska (krajín ďalej označovaných ako “Účastnícka krajina), Grécka, Južnej Afriky (krajín ďalej označovaných ako “Distribútorská krajina”), Švédsko, Dánsko, Nórsko a Fínsko (krajín, ktoré spolu tvoria jednu “Distribútorskú krajinu”), Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko ((krajín, ktoré spolu tvoria jednu “Distribútorskú krajinu”), s výnimkou zamestnancov a najbližších rodín organizátora alebo kohokoľvek profesionálne spojeným s vedením súťaže.
 2. Organizátorom miestnych súťaží (pozri Časť 7) v Účastníckych krajinách a organizátorom európskej súťaže (pozri Časť 8) je Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Nemecko (ďalej len “Nintendo”). Organizátorom miestnej súťaže v krajinách distribútora je pre každú Distribútorskú krajinu príslušný oficiálny miestny distribútor spoločnosti Nintendo, ktorých zoznam môžete nájsť na stránkach support.nintendo.com po zvolení príslušnej krajiny.
 3. Účasť v súťaži je bezplatná. Účasť a šance na výhru nezávisia od nákupu akéhokoľvek z produktov Nintendo. Účastníci musia mať prístup ku konzole Nintendo Switch a k Nintendo Labo Kit. Súťažiaci si musia zaregistrovať účet Nintendo (ktorého založenie vyžaduje akceptovanie zmluvných podmienok o účte Nintendo). Účasť v tejto súťaži vyžaduje prístup na internet. Účasť s detským účtom nie je možná. Za súťažiacich mladších ako 15 rokov (minimálne aspoň vo veku troch rokov) sa môže zúčastniť rodič / zákonný zástupca s účtom Nintendo. Zúčastniť sa môžu jednotlivci alebo skupiny, pričom skupiny sa budú počítať ako jeden účastník/súťažiaci a v prípade víťazstva ako jeden víťaz.Aby sa súťaže mohla zúčastnit skupina osôb, musí mať aspoň jeden jej člen účet Nintendo.
 4. Účasťou v súťaži súťažiaci alebo v prípade skupiny súťažiacich všetci členova skupiny vyjadrujú súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Ak je súťažiaci mladší ako 16 rokov, potvrdzuje, že má súhlas od svojich rodičov / zákonných zástupcov sa súťaže zúčastniť v súlade s našimi zmluvnými podmienkami. Ak sa súťažiaci registrujú v mene skupiny, vyhlasujú, že májú oprávnenie od každého člena skupiny súhlasiť ich menom so zmluvnými podmienkami. Ak sú členovia skupiny mladší ako 16 rokov a dospelý, ktorý registruje skupinu v súťaži, nie je rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (detí), dospelý vyhlasuje, že má od rodiča/zákonného zástupcu tých členov skupiny, ktorí majú menej ako 16 rokov, zvolenie ich menom súhlasiť so zmluvnými podmirnkami.
 5. Súťaž začína 19. júla 2018 o [čas]. Registrácia súťažných príspevkov sa uzatvára 7. septembra 2018 o 23:59. V prípade, že účasť nie je možná, alebo nie je možná v tomto časovom úseku v dôsledku technických problémov, alebo z iného dôvodu, sa organizátor zrieka zodpovednosti
 6. Účasť v Účastníckych krajinách prebieha nasledovne:

Aby sa súťažiaci mohli zúčastniť, musia nahrať a odoslať na webovú stránku [link] vlastnoručne vytvorené fotografie alebo videá vlastnoručne vyrobeného alebo prispôsobeného Toy-Con ovládača,  alebo zdieľať odkaz na takú fotografiu alebo video, ktoré súťažiaci v minulosti zdieľal na sociálnej sieti (napr. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

 1. Účasť v Distribútorských krajinách prebieha nasledovne:

Pokyny k účasti v súťaži a poslania súťažných príspevkov v Distribútorských krajinách sú uvedené v oznámení o konaní súťaže na oficiálnych webových stránkach oficiálneho miestneho distribútora spoločnosti Nintendo v danej krajine.

 1. Pre Účastnícke a Distribútorské krajiny platí následovné:

Súťažiaci môžu súťažiť v nasledujúcich troch kategóriách:

 1.  “Výtvory”: Súťažná fotografia alebo video musí vyobrazovať originálny Toy-Con ovládač, ktorý súťažiaci vyrobil
 2. “Prispôsobenie”: “: Súťažná fotografia alebo video musí vyobrazovať Toy-Con ovládač, ktorý súťažiaci sám upravil podľa vlastného dizajnu.

Deti”: Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť iba súťažiaci vo veku do 12 rokov.Súťažiaci musia súťažiť s fotografiou alebo videom Toy-Con ovládača, ktorý sami vytvorili, alebo Toy-Con ovládača, ktorý sami upravili podľa vlastného dizajnu

Súťažiaci môžu do každej kategórie prihlásiť viacero príspevkov. Účasť vo viacerých kategóriách je povolená.

 1. V každej Účastníckej a v každej Distribútorskej krajine vyberie miestna nezávislá porota vymenovaná príslušným organizátorom 2 – 5 finalistov s najlepšími výtvormi / prispôsobeniami Toy-Con ovládača, ktorý bude považovaný za najoriginálnejší a najkreatívnejší v každej z troch kategórií. Z týchto finalistov si rovnaká porota v každej Účastníckej a Distribútorskej krajine vyberie v každej kategórii jedného miestneho víťaza (ďalej označovaného pojmom “miestny víťaz”) s najlepším výtvorom / prispôsobením Toy-Con ovládača (“miestna súťaž”), ktorý bude považovaný za najoriginálnejšií a najkreatívnejší. Všetci finalisti a miestni víťazi v Účastnických a Distribútorských krajinách budú o úspechu oboznámení do 14 dní od uzavretia súťaže prostredníctvom telefónneho čísla nimi poskytnutého v prihláške, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zaregistrovanej na účte Nintendo patriacej príslušnému finalistovi/víťazovi. V prípade e-mailového upozornenia musí adresát odpovedať do dvoch (2) dní od doručenia tohto oznámenia. Odpoveď musú obsahovať jeho celé meno a poštovú adresu. Ak finalista alebo miestny víťaz neodpovie na toto upozornenie daným spôsobom alebo v danom čase, tak organizátor si vyhradzuje právo udeliť cenu náhradnému víťazovi. Ceny budú odoslané len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Účastníckych alebo Distribútorských krajinách. Ceny budú odoslané po oficiálnom vydaní v Európe.

 

 1. Zo všetkých miestnych víťazov zo všetkých Účastníckych a Distribútorských krajín vyberie nezávislá porota určená spoločnosťou Nintendo jedného európskeho víťaza (ďalej “európsky víťaz”) v každej kategórii s najlepšou tvorbou / prispôsobením Toy-Con ovládača (“európska súťaž”), ktorý bude považovaný za najoriginálnejší a najkreatívnejší. Každý z európskych víťazov bude oboznámený do 14 dní po výbere prostredníctvom telefónneho čísla poskytnutého vo formulári prihlášky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zaregistrovanej na účte Nintendo príslušného víťaza. V prípade e-mailového upozornenia musí adresát odpovedať do dvoch (2) dní od doručenia tohto oznámenia. Odpoveď musú obsahovať jeho celé meno a poštovú adresu. Ak európsky víťaz neodpovie na toto upozornenie daným spôsobom alebo v danom čase, tak organizátor si vyhradzuje právo udeliť cenu náhradnému víťazovi. Ceny budú odoslané len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Účastníckych alebo Distribútorských krajinách. Ceny budú odoslané po oficiálnom vydaní v Európe.

 

 1. Ceny sú:

Každý finalista, ktorý nie je vybraný ako miestny víťaz, obdrží nasledujúcu cenu: 1x špeciálna cena (hodnota cca 80 €)

Každý miestny víťaz obdrží nasledujúce ceny: 1x pár ovládača Joy-Con (dizajn Nintendo Labo) a 1x špeciálna cena (hodnota cca 80 €)

Každý európsky víťaz obdrží nasledujúce ceny: 1x Nintendo Switch (dizajn Nintendo Labo) + 1x špeciálna cena (hodnota cca 80 €)

Upozorňujeme, že skupina sa bude počítať len ako jeden víťaz.

 1. Ceny nemôžu byť vymenené za peňažný obnos alebo iný tovar. V prípade nepredvídaných okolností si organizátor vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek cenu za alternatívu rovnakej alebo vyššej hodnoty.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo odstúpiť, pozastaviť alebo zmeniť súťaž bez predchádzajúceho oznámenia v prípade nepredvídaných okolností, ktorým nemohol zabrániť a ktoré by bránili plánovanému priebehu súťaže, najmä v dôsledku poruchy hardvéru alebo softvéru, neoprávnenému zásahu tretích strán alebo mechanických, technických alebo právnych problémov, ktorým organizátor nemohol zabrániť, ani ich ovplyvniť. Organizátor nie je zodpovedný za súťažné príspevky stratené, oneskorené alebo poškodené v dôsledku chyby počítača pri prenose. Príspevky využívajúce metódy generovaného skripta, makra alebo používania automatizovaných zariadení budú neplatné.

 

 1. Nahraním a odoslaním príspevkov súťažiaci potvrdzujú a garantujú, že vlastnia alebo získali všetky práva potrebné k zverejneniu svojich príspevkov a to vrátane všetkých autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov a iných vlastníckych práv. Najmä ak účastník odovzdá príspevky, ktoré zobrazujú iné osoby, je potrebné, aby daný účastník získal vopred povolenie v súlade s právami na používanie. Každý súťažiaci sa ďalej zaväzuje, že nebude zdieľať súťažné príspevky alebo iný obsah, ktorý porušuje práva na propagáciu, práva na ochranu osobných údajov, práva na ochranu portrétov, autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, patenty alebo iné vlastnícke práva tretích strán. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť akýkoľvek príspevok zo súťaže, ktorý považuje za urážlivý, hanlivý, ktorý porušuje práva tretích strán alebo nie je organizátorom považovaný za prijateľný.

 

 1. Práva na používanie:
 2. Súťažiaci (alebo jeho rodič či zákonný zástupca v prípade, že súťažiaci je maloletý) udeľuje organizátorovi bezplatné právo používať súťažné príspevky na akýkoľvek účel, najmä na reklamné účely a propagačné akcie vrátane práva príspevok reprodukovať , distribuovať, zverejniť a sprístupniť ho širokej verejnosti v akejkoľvek forme prostredníctovm akéhokoľvek média (tlačené alebo elektronické, na internete, televízii, rozhlase, kine, atď.) vrátane úpravy (sfarbenie, zníženie, násobenie atď.).
 3. Právo používať príspevok je udelené na dobu neurčitú a bez akéhokoľvek územného obmedzenia. Toto právo môže byť pridelené alebo sublicencované tretím stranám a to najmä bez akýchkoľvek obmedzení pridruženým pobočkám spoločnosti Nintendo, a ak organizátorom nie je spoločnosť Nintendo, potom na spoločnosť Nintendo.
 4. Organizátor ručí, že súťažiaci nebudú pri použití súťažných príspevkov prezentovaní negatívne, ale právo na použitie príspevku nie je ničím obmedzené. Súťažiaci sa zriekajú práva kontrolovať alebo schvaľovať hotový produkt, videoklip, reklamnú kópiu, video skript alebo tlačené materiály, ktoré môžu byť použité v tejto súvislosti.
 5. Právna zodpovednosť organizátora za škody zapríčinené ohrozením života, fyzickou ujmou, alebo ujmou na zdraví, ktoré je možné prisúdiť vedomému či neuvedomému porušeniu povinnosti zo strany zákonného zástupcu organizátora alebo oranizátora povereného činiteľa, a za škody vzniknuté podvodom, vedomým či nevedomým porušením povinnosti zo strany organizátora, jeho zákonného zástupcu alebo organizátora povereného činiteľa nebude ovplyvnená. To isté sa vzťahuje na škody zapríčinené príčinami spomenutými v zákone o zodpovednosti za chybu výrobku alebo v akejkoľvek organizátorom poskytnujem záruke.

Právna zodpovednosť organizátora sa obmedzuje na predvídateľné škody typické pre zmluvu o škodách vzniknutých nedbalým porušením základných zmluvných povinností zo strany zákonného zástupcu organizátora alebo oranizátora povereného činiteľa, ktoré nezahŕňajú ohrozenie na živote, fyzickú ujmu alebo ujmu na zdraví alebo škody vzniknuté príčinami spomenutými v zákone o zodpovednosti za chybu výrobku. Za základné zmluvné povinnosti sa považujú také povinnosti, ktorých dodržanie je nutné pre úspešný priebeh súťaže a na ich dodržaní sa súťažiaci typicky môžu spoľahnúť.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú akýmkoľvek spôsobom, na ktorý sa nevzťahuje jeden z dvoch predchádzajúcich odsekov.

 1. Krstné mená, prvé písmená priezvisk, prezývky a miesta pobytu miestnych a európskych víťazov môžu byť zverejnené v rámci príslušného oznamovacieho obdobia na oficiálnej webovej stránke organizátora alebo na oficiálnych účtoch Facebook, Twitter alebo Instagram, alebo na oficiálnom YouTube kanáli organizátora. Organizátor môže byť v súlade s príslušnými zákonmi povinný sprístupniť mená a krajiny víťazov vládnym orgánom a iným zainteresovaným stranám.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo overiť všetky súťažné príspevky i identitu víťaza, vrátane jeho veku a oprávnenosti na účasť, a odmietnuť udeliť cenu alebo odobrať nárok na odmenu, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nastalo porušenie týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek pokynov uvedených v podmienkach tejto súťaže.
 3. Tieto Zmluvné podmienky podliehajú nemeckému právu. Vzťahuje sa na ne zmluva o zriadení účtu Nintendo a zásady ochrany osobných účtov Nintendo.

Zásady ochrany osobných údajov pre miestne súťaže v Účastníckych krajinách a pre európsku súťaž

Okrem pravidiel ochrany osobných údajov Nintendo Account Privacy Policy (ďalej len “Pravidlá ochrany osobných údajov”) platí, ak ste občanom jednej z Účastnických krajín (pozri časť 1 zmluvných podmienok) a zúčastňujete sa miestnej súťaži (pozri časť 7 zmluvných podmienok) v jednej z Účastníckych krajin, ako aj v prípade, že sa zúčastňujete európskej súťaže (pozri časť 8 zmluvných podmienok) v rámci Nintendo Labo Contest Europe organizovanú spoločnosťou Nintendo of Europe GmbH (ďalej len “Nintendo” “My” alebo “nás”), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Nemecko (obe súťaže ďalej označované ako “Súťaž”). Nintendo je kontrolór v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – “GDPR”). Nintendo rešpektuje vaše práva na súkromie a uznáva dôležitosť ochrany vašich osobných údajov.

 1. Aké informácie zhromažďujeme a spracovávame: Ak sa chcete zúčastniť súťaže, musíte uviesť svoje meno a priezvisko, vek, poštovú adresu, vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, a ak zdieľate váš príspevok na sociálnych sieťach, tak aj vašu prezývku v sieti Facebooku, Twitter, Instagram alebo YouTube, ako aj obrázky / videá vlastnoručne vyrobeného alebo prispôsobeného Toy-Con ovládača, ktorý bol odoslaný do súťaže.

 

 1. K čomu sú informácie používané – účely spracovania:

2.1.             Zhromažďujeme a spracovávame vaše informácie, aby sme umožnili, organizovali a spravovali vašu účasť v súťaži. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vám posielali upozornenia týkajúce sa vašej účasti v súťaži. Na odoslanie výhier používame poštovú adresu finalistov, miestnych víťazov a európskych víťazov. Právnym základom spracovania uvedeného v tomto oddiele 2.1 je výkon a spracovanie súťaže (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

2.2.             Krstné mená, prvé písmená priezvisk, prezývky a miesta bydliska finalistov miestnych a európskych víťazov môžu byť zverejnené na webových stránkach spoločnosti Nintendo a/alebo na oficiálnych účtoch spoločnosti v sieťach Facebook, Instagram a Twitter alebo na oficiálnom Nintendo Youtube kanáli. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Máme legitímny záujem o oznámenie výsledkov a víťazov, aby sme preukázali, že ceny boli udelené. Kedykoľvek máte právo namietať na takéto spracovanie z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v časti 7 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 1. Komunikácia s používateľom: Keď posielate e-mail alebo inak komunikujete so spoločnosťou Nintendom, používame túto komunikáciu, aby sme spracovali vaše otázky a odpovedali na vaše požiadavky. Právnym základom tohto spracovania je poskytnutie služby, ktorú ste požiadali (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).
 2. Kto má prístup k informáciám:

4.1.             V prípade, že vyhráte, predáme vaše meno a poštovú adresu našemu dopravcovi, aby vám mohol doručiť vašu cenu. Právnym základom spracovania je doručenie vašej ceny a splnenia účelu súťaže (článok 6 ods. 1 (b) GDPR).

4.2.             V súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov spoločnosť Nintendo môže používať aj procesory údajov tretích strán a môže zdieľať vaše osobné údaje s takým spracovateľom dát tretích strán, ktorí konajú v mene spoločnosti Nintendo, aby poskytovali služby súvisiace so súťažou. Ak sa spracovatelia tretích strán nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,nachádza sa tento spracovateľ buď v štáte, o ktorom Európska komisia rozhodla, že zaručuje adekvátnu úroven ochrany údajov, či v štáte, kde odpovedajúce opatrenie zaisťuje adekvátnu úroveň ochrany údajov poskytujú štandardné klauzule o ochrane údajov osvojených Európskou komisiou, ku ktorým sa spoločnosť Nintendo a spracovateľ údajov tretej strany prihlásili.  

 1. Doba uchovávania: Vaše údaje budeme uchovávať len dovtedy, pokiaľ je to potrebné na splnenie účelu súťaže, alebo – pokiaľ platné právo stanovuje dlhšie obdobie skladovania a retencie – pre skladovanie a uchovávanie požadované zákonom. Potom budú vaše osobné údaje vymazané. Predovšetkým ak uplatníte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, vymažeme vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali na účel, na ktorý ste vzniesli námietku, bez zbytočného odkladu, pokiaľ neexistuje iný právny základ na spracovanie a uchovávanie týchto údajov alebo pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú uchovávanie údajov.
 2. Vaše práva podľa GDPR: Predovšetkým a bez obmedzenia máte podľa platného európskeho práva na ochranu údajov nasledujúce práva:
 • Právo na prístup: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje a takisto máte právo kedykoľvek získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme uložili. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov: Ak spracovávame vaše osobné údaje, budeme sa snažiť zabezpečiť vykonaním vhodných opatrení, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne na účely, na ktoré sme zhromaždili vaše osobné údaje. Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu takýchto údajov. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracovania: Máte právo získať vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. . Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na prenos dát: Môžete mať právo na prijímanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo na prenos týchto údajov inému správcovi. . Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právo na námietku: Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, ako je to ďalej uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu: Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu údajov so sídlom v Európskej únii. Máte právo podať sťažnosť na Hessenský kontrolný orgán na ochranu údajů.
 1. Kontakt a úradník pre ochranu údajov: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov a činností spoločnosti Nintendo v oblasti spracovania údajov, alebo ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva podľa GDPR, kontaktujte: Nintendo of Europe GmbH, Attn .: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Nemecko, alebo e-mailom na adrese privacyinquiry.noe@nintendo.de]. Môžete sa tiež obrátiť na pracovníka Nintendo pre ochranu údajov: Nintendo of Europe GmbH, Attn .: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Nemecko, alebo prostredníctvom e-mailu dataprotectionofficer@nintendo.de.

Pravidlá ochrany osobných údajov pre miestnu súťaž v Distribútorských krajinách

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov v rámci miestnej súťaže (ďalej len “Pravidlá ochrany osobných údajov”) sa uplatňujú, ak sa ako občan Distribútorskej krajiny (definovanej v Časti 1 zmluvných podmienok) zúčastňuje miestnej súťaže Nintendo Labo Creators Contest Europe organizovanej príslušným oficiálnym miestnym distribútor pre Nintendo vo vašej krajine pobytu, ktorý nájdete na stránke support.nintendo.com výberom vašej krajiny (“Organizátor”, “my” alebo “nás”), (“Miestna súťaž”). Organizátor je kontrolór v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – “GDPR”). Usporiadateľ rešpektuje vaše práva na súkromie a uznáva dôležitosť ochrany vašich osobných údajov.

 1. Aké informácie zhromažďujeme a spracovávame: Ak sa chcete zúčastniť miestnej súťaže, musíte uviesť svoje meno a priezvisko, vek, poštovú adresu, vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo, a ak zdieľate svoj príspevok na sociálnych sieťach, tak takisto prezývku v službe Facebook-, Twitter, Instagram alebo YouTube, ako aj obrázky / videá vlastnoručne vytvoreného alebo prispôsobeného Toy-Con ovládača, ktorý tvorí váš súťažný príspevok.
 2. K čomu sú informácie používané – účely spracovania:

2.1.             Informácie zhromažďujeme a spracovávame, aby sme umožnili, organizovali a spravovali vašu účasť v miestnej súťaži. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vám posielali upozornenia týkajúce sa vašej účasti v miestnej súťaži. Na odoslanie cien používame poštovú adresu finalistov a miestnych víťazov. Právnym základom spracovania uvedeného v tomto bode 2.1 je vykonávanie a spracovanie miestnej súťaže (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

2.2.             Krstné mená, prvé písmená priezvisk, prezývky a miesta bydliska finalistov a miestnych víťazov môžu byť zverejnené na webových stránkach spoločnosti Nintendo a/alebo na oficiálnych účtoch spoločnosti v sieťach Facebook, Instagram a Twitter alebo na oficiálnom Nintendo Youtube kanáli. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Máme legitímny záujem o oznámenie výsledkov a víťazov, aby sme preukázali, že ceny boli udelené. Kedykoľvek máte právo namietať na takéto spracovanie z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek spojiť, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

 1. Komunikácia s používateľom: Keď posielate e-mail alebo inak komunikujete so spoločnosťou Nintendom, používame túto komunikáciu, aby sme spracovali vaše otázky a odpovedali na vaše požiadavky. Právnym základom tohto spracovania je poskytnutie služby, ktorú ste požiadali (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

 

 1. Kto má prístup k informáciám:

4.1.             Miestni víťazi miestnej súťaže (“miestni víťazi”) sa automaticky zúčastňujú európskej súťaže organizovanej spoločnosťou Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Nemecko (“Nintendo”). Aby sme umožnili účasť na európskej súťaži organizovanej spoločnosťou Nintendo, zdieľame s Nintendom nasledujúce informácie: meno a priezvisko, vek, poštovú adresu a e-mailovú adresu miestnych víťazov, Facebook, Twitter, Instagram alebo prezývku miestnych víťazov v službe YouTube, ako aj obrázky / videá vlastne vytvorených alebo vlastných prispôsobených Toy-Conov, ktoré predložili miestni víťazi v miestnej súťaži. Právnym základom spracovania je umožniť účasť miestnych víťazov v európskej súťaži (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR). Spracovanie prenesených informácií miestnych víťazov podlieha pravidlám ochrany osobných údajov spoločnosti Nintendo pre miestne súťaže v Účastníckych krajinách a európskej súťaži a spoločnosť Nintendo spracuje informácie o miestnych víťazoch v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Nintendo pre miestne súťaže v Účastníckych krajinách a pre európsku súťaž.

4.2.             V prípade, že ste finalista alebo miestny víťaz, budeme zdieľať vaše meno a poštovú adresu s naším dopravcom, aby vám mohol cenu doručiť. Právnym základom spracovania je poskytnutie vašej ceny a ocenenia v priebehu miestnej súťaže (článok 6 ods. 1 (b) GDPR).

 

4.3.             V súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov spoločnosť Nintendo môže používať aj procesory údajov tretích strán a môže zdieľať vaše osobné údaje s takým spracovateľom dát tretích strán, ktorí konajú v mene spoločnosti Nintendo, aby poskytovali služby súvisiace so súťažou. Ak sa spracovatelia tretích strán nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,nachádza sa tento spracovateľ buď v štáte, o ktorom Európska komisia rozhodla, že zaručuje adekvátnu úroven ochrany údajov, či v štáte, kde odpovedajúce opatrenie zaisťuje adekvátnu úroveň ochrany údajov poskytujú štandardné klauzule o ochrane údajov osvojených Európskou komisiou, ku ktorým sa spoločnosť Nintendo a spracovateľ údajov tretej strany prihlásili. 

 

 1. Doba uchovávania: Vaše údaje budeme uchovávať len dovtedy, pokiaľ to bude potrebné na splnenie účelu miestnej súťaže, alebo – ak platné právo stanovuje dlhšie obdobie skladovania a uchovávania – na obdobie skladovania a uchovávania vyžadované zákonom. Potom budú vaše osobné údaje vymazané. Predovšetkým ak uplatníte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, vymažeme vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali na účel, na ktorý ste vzniesli námietku, bez zbytočného odkladu, pokiaľ neexistuje iný právny základ na spracovanie a uchovávanie týchto údajov alebo pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú uchovávanie údajov.
 2. Vaše práva podľa GDPR: Predovšetkým a bez obmedzenia máte podľa platného európskeho práva na ochranu údajov nasledujúce práva:
 • Právo na prístup: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje a takisto máte právo kedykoľvek získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme uložili. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek s nami, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov: Ak spracovávame vaše osobné údaje, budeme sa snažiť zabezpečiť vykonaním vhodných opatrení, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne na účely, na ktoré sme zhromaždili vaše osobné údaje. Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu takýchto údajov. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek s nami, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracovania: Máte právo získať vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek s nami, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Právo na prenos dát: Môžete mať právo na prijímanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo na prenos týchto údajov inému správcovi. Na uplatnenie tohto práva sa s nami môžete kedykoľvek s nami, ako je uvedené v Časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právo na námietku: Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, ako je to ďalej uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu: Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu údajov so sídlom v Európskej únii. Máte právo podať sťažnosť na Hessenský kontrolný orgán na ochranu údajů.

 

 1. Kontakt a úradník pre ochranu údajov: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov a činností organizátora na spracovanie údajov, alebo ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva podľa GDPR, obráťte sa na príslušného oficiálneho miestneho distribútora pre vašu krajinu pobytu pod support.nintendo .com výberom krajiny.


Máte takisto možnosť sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov poverného Organizátorom:

 • Ak ste obyvateľom Grécka: Kontaktujte prosím info@cdmedia.gr
 • Ak ste občanom Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska: Martin Sarkozi, +421 905 228 892
 • Ak ste občanom Švédska, Dánska, Nórska a Fínska: Bergsala Dataskyddsombud, Box 102 04, 434 23 Kungsbacka, Švédsko
 • Ak ste občanom Juhoafrickej republiky: Kontaktujte prosím support@nintendo.co.za.